U bevindt zich hier: Mens en Organisatie/organisatie

Organisatie

Je wilt als ondernemer winst maken en zo mogelijk groei realiseren.

Ook de kennis en vitaliteit van je organisatie op peil houden, versterken of zelfs vergroten.


Veranderingen

De (wereld) markt verandert snel. Dit heeft impact op de cultuur van de organisatie, maar ook op leiderschap en talent. Voor management van groot belang deze “zachte” elementen inzichtelijk te maken.


Wendbaarheid en bedrijfsvoering

Samenwerking gericht op wendbaarheid is essentieel voor succesvolle bedrijfsvoering, zowel in als tussen organisaties en stakeholders.
Medewerkerbetrokkenheid ligt aan de basis van Social business. Deze ontwikkeling vraagt innovatiekracht, vergroten van talent en kennis en is van invloed op de strategie van je organisatie.

 

Team ontwikkeling

Managers en werknemers werken zelfstandiger, effectiever en met meer plezier als zij vanuit hun eigen en gemeenschappelijke waarden kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie.

Het ValID® waardesysteem biedt een platform voor duurzaam innovatief management. Een sociaal dashboard.

 


Bedrijfsresultaat

Met waardebewust werken, boren we een nieuw element aan om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Want organisaties waar managers en medewerkers zich bewust zijn van hun waarden en de waarden van hun klanten presteren aanzienlijk beter.

 

Gevalstudies laten verbluffende cijfers zien:

  • 22% stijging van de nettowinst
  • 21% hogere productiviteit
  • 37% vermindering van ongevallen
  • 37% vermindering van absentie/medewerker
  • Innovatiekracht neemt sterk toe.

 

Logo
  
 

 

 

Samenwerken

Samenwerken is essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Het vergt ervaring en vaardigheden.
 

Dit leerproces is nauw verbonden met waarden en normen. Deze beïnvloeden namelijk ons gedrag, ons zelfbeeld en onze relaties met anderen. Door je waarden te kennen kun je deze zaken beter op elkaar afstemmen. Collega’s maken gebruik van elkaars netwerk, ontwikkelen samen nieuwe ideeën en wisselen kennis en ervaring uit. Ook met hun afnemers, toeleveranciers of stakeholders.

Verantwoordelijkheid
De huidige ontwikkeling op het gebied van samenwerking is gericht op dragen van verantwoordelijkheid (zie persoonlijk leiderschap) en op wendbaarheid.


Verbinding
De meeste mensen hebben een basale behoefte aan verbinden, begrepen en gewaardeerd worden.

Samenwerken begint dan ook daar; bij het begrijpen wat de ander belangrijk vindt. Een tweede ingrediënt voor goede samenwerking is een helder, gezamenlijk doel. Zodra er een doel is, heeft een team bestaansrecht. Dat geeft het team een kompas.


Met ValID® breng je snel en objectief in kaart waar het huidige samenwerkingsproces verbeterd kan worden.

Het maakt teamleden bewust van hun eigen waarden, van de gemeenschappelijke teamwaarden en hoe deze in relatie staan tot het doel van de organisatie. Zo verbeter je duurzaam het bedrijfsresultaat.
 


Knop waarden oefening

 

 

Missie, Visie, Intentie

Een motto waarin alle medewerkers zich herkennen en waar je een verhaal bij hebt.

De stip op de horizon, een leidraad, een ankerpunt voor het handelen.

 

Uit onderzoek blijkt dat bij veel organisaties deze kennis ontbreekt bij medewerkers, waardoor de betrokkenheid verder achterblijft. Vanuit missie en waarden kan je het lange termijn perspectief van de organisatie definiëren. We zien ook dat sommige organisaties hun perspectief veel meer in het hier en nu houden. In dat geval spreken we liever van intentie. Ook deze is nauw verbonden met missie en waarden en zou bekend moeten zijn bij iedere medewerker. Waarden + Missie = DNA van de organisatie (Prof. G. Broekstra)

 

 

Innoveren

Innovatie heeft altijd met positieve verandering te maken.

 

Door de jaren heen heeft sociale innovatie de nadruk gekregen: nieuwe organisatievormen en nieuwe vormen van bedrijfsvoering.

Innovatie wordt steeds meer als noodzakelijk gezien. Het moet een tweede natuur worden. Alles wordt complexer en dynamischer:
 

  • Globalisering zorgt voor meer concurrentie uit onverwachte hoeken
  • Bedrijfs- en productieprocessen kunnen steeds slimmer georganiseerd worden
  • De levensduur van producten en diensten wordt door de snel veranderende vraag steeds korter, maar ook ingewikkelder.

 

Medewerkerbetrokkenheid
Een innovatieve organisatie kan alleen ontstaan in een cultuur waar werknemers zich veilig voelen, verantwoordelijkheid dragen en ervaren dat hun ideeën worden gewaardeerd en gebruikt. Zo creëer je betrokken medewerkers. Managers moeten een cultuur realiseren waarin dit aanwezige innovatiepotentieel ontsloten kan worden.


Innovatie begint met ValID®
ValID® geeft inzicht in de huidige waarden van de organisatie en die van haar medewerkers. Het geeft ook inzicht in hoe zij elkaar onderling kunnen versterken om de visie van de organisatie te realiseren. Als een organisatie of onderdelen daarvan innovatiever willen worden, is dus een cultuuromslag nodig. En een duurzame cultuurverandering begint met een helder waardebewustzijn. Waardebewust werken op basis van ValID® geeft een enorme ‘boost’ aan uw innovatie strategie.

 

 

Communiceren

Waarden bepalen hoe je de dingen in de wereld zet.

Dit geldt zowel op organisatie, team als op persoonlijk niveau. Dus is direct te koppelen aan Branding en aan “Taal”. Als je dit weet, kan je veel beter verbinding maken en misverstanden, vooroordelen voorkomen.

 

 

Talent- en Kennis Management, Carrièreplanning en Recruitment

Werkgevers die talentontwikkeling een wezenlijk deel van de organisatie maken en het vastleggen in de strategie, zijn vaak succesvol in talentontwikkeling.

 

Ontwikkelen koppelen aan actie. Zo wordt leren een natuurlijke strategie.
Er is een duidelijke samenhang tussen talent en dat wat je belangrijk vindt. Waarden kunnen geen indicatie geven hoe het met je kennis is gesteld, wel op het gebied wat je als persoon passioneert. Als de organisatie zich dus richt op de sterke punten van alle medewerkers, kan dat dus een behoorlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling binnen de organisatie.

 

Waarden en carrièreplanning
Waarden bieden belangrijke informatie met betrekking tot de carrièreplanning van medewerkers.

Daarnaast blijkt dat medewerkers die hun waarden kunnen inzetten in de organisatie zich meer betrokken voelen en minder snel zullen wegspringen. Dit heeft invloed op het op peil houden van de kennis in de organisatie.
Medewerkers zijn steeds minder gevoelig voor status en hun carrièrepad. Het verschuift meer naar de beleving en zelfontplooiing.

 

Pre-assessment en recruitment
Het is strategisch belangrijk voor ondernemingen om concurrerend te blijven. Door het talent dat aanwezig is te onderscheiden of een eigen aanpak bij selectie.
 

ValID® geeft een set aan waarden, als een ‘vingerafdruk’ vanuit ons denken, voelen en handelen. En de dingen die we belangrijk vinden en nastreven. Vervolgens wordt gekeken waar zwakke en sterke punten liggen met betrekking tot een mogelijke functie. Gevolgd door een ontwikkeladvies. Als methodiek bij assessments en recruitment is ons systeem zeer effectief gebleken.


Logo